Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Mikołaj, Piotr, Urban

Produkcja żywności - zaproszenie na konferencję i wyjazd studyjny..


Kujawsko-Pomorski Ośrodek DoradztwaRolniczego w Minikowie wraz z partnerami – Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Lokalną GrupąDziałania „Bory Tucholskie” oraz Fundacją Hodowców Polskiej Białej Gęsi - realizuje projekt pn. Problemy bezpieczeństwa i rozwoju produkcji żywności orazjej dystrybucji przez rolników, gospodarstwa agroturystyczne i Koła GospodyńWiejskich”. Projekt w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskichna lata 2014–2020, plan operacyjny na lata 2020-2021.

W ramach projektu zaplanowano organizację konferencji oraz 4-chwyjazdów studyjnych, podczas których specjaliści zapoznają ich uczestników zaspektami prowadzenia przetwórstwa żywności w gospodarstwie rolnym, a praktycyprzedstawią swoje doświadczenia z zakresu stosowania zasad bezpieczeństwa ihigieny. Projekt pozwoli na nawiązanie kontaktów pomiędzy rolnikami, apracownikami KPODR oraz ma zachęcić rolników do poszerzenia swojej działalnościi dywersyfikacji źródła dochodów.

Celem operacji jest: 

- organizacjakonferencji dla 80 rolników, osób zainteresowanych działalnością lubdziałających w branży przetwórstwa lokalnego; przeszkolenie uczestników nt.bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności (pochodzenia roślinnego izwierzęcego), nowych trendów w małym przetwórstwie, aktualnych wymagańznakowania żywności oraz marketingu;

- organizacja4-ch, tematycznych wizyt studyjnych łącznie dla 64 osób, podczas którychuczestnicy poznają dobre praktyki stosowane w małej, lokalnej przetwórni,gospodarstwie agroturystycznym, świadczącym usługi żywieniowe oraz w kuchnidomowej.

W ramach projektu,24.06.2021 r. w Minikowie odbędzie się konferencja, podczas której prezentowanebędą wybrane zagadnienia prawa podatkowego, kwestie zapewnienia bezpiecznej żywnościpochodzenia zwierzęcego, którą oferuje się w krótkich łańcuchach dostaw,aspekty produkcji żywności pochodzenia roślinnego w małym przetwórstwie orazwymogi dla kuchni domowych, gdzie prowadzi się działalność przetwórczą.Zaproszeni eksperci przedstawią innowacje i nowe trendy w przetwórstwie,wymagania dotyczące właściwych oznaczeń produktów oraz roli dziedzictwakulinarnego we wprowadzaniu swoich wyrobów na rynek. Do udziału zapraszamy rolników, mieszkańców obszarówwiejskich z województwa kujawsko-pomorskiego.

Pod koniec czerwca zaplanowanocztery, jednodniowe tematyczne wyjazdy studyjne, których uczestnicy odwiedząKoła Gospodyń Wiejskich, gospodarstwa wytwarzające produkty w ramach rolniczegohandlu detalicznego oraz gospodarstwa agroturystyczne.

Nabór uczestników konferencji iwyjazdów studyjnych trwa do 18.06.2021 r. Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimydostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Kujawsko-Pomorski OśrodekDoradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo k. Nakła nad Notecią zdopiskiem „Konferencja iwyjazd studyjny – Problemy bezpieczeństwa i rozwoju produkcjiżywności…lub pocztą e-mail na adres: magdalena.kulus@kpodr.pl (skan z podpisem). Ouczestnictwie w konferencji oraz wyjeździe studyjnym decyduje weryfikacjamerytoryczna kandydata na podstawie danych z formularza zgłoszeniowego oraz kolejnośćzgłoszeń.
1
KSOW
KSOW_
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2021-06-08
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.