Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Mikołaj, Piotr, Urban

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

   Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   Nr konkursu LGD: 1/2018/G.

   Termin składania wniosków: 6 – 20 sierpnia 2018 r.

   Miejsce składania wniosków: Biuro Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie", ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30  do 15:30.

   Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

   Tryb składania wniosków:
   Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (1 egzemplarz) oraz w wersji elektronicznej w formie edytowalnej na dowolnym nośniku informacji (format *xls).
   Forma wsparcia: refundacja (płatność pośrednia 70% po podpisaniu umowy, płatność końcowa 30% po rozliczeniu projektu objętego grantem).

   Zakres tematyczny w ramach naboru:
 1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
 2. zachowanie dziedzictwa lokalnego.
   Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki produktu Projektu Grantowego:

Projekt Grantowy przyczyni się do realizacji:
 • celu ogólnego III: Rozwój kapitału społecznego obszaru LSR do 2023 roku;
 • celu szczegółowego 3.1: Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku;
 • przedsięwzięcia 3.1.1: Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR.
W ramach przedsięwzięcia 3.1.1
Wskaźniki produktu (w zależności od celu szczegółowego LSR):

Lp.

1

2

wskaźniki produktu

Liczba szkoleń w ramach środków LSR

Liczba przedsięwzięć integracyjnych i aktywizacyjnych innych niż szkoleniowe w ramach środków LSR

jednostka miary

sztuka

sztuka

wartość

2

7


   Limit środków w ramach naboru: 100.000,00 zł, w tym:
 1. na realizację wskaźnika nr 1 – 20.000,00 zł
 2. na realizację wskaźnika nr 2 – 80.000,00 zł
   Kwota grantu: od 5.000 zł do 20.000  zł.
  Intensywność pomocy: do 100% .

   Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: szkolenia, warsztaty, imprezy inicjujące, wystawy, pokazy związane dziedzictwem kulturowym i historycznym Borów Tucholskich, konkursy, projekty związane z  ochroną środowiska i zmianami klimatu, publikacje, imprezy charakterystyczne dla regionu (Historyczny Pochód Borowiaków).

   Podmioty uprawnione do składania wniosków:
 • osoby prawne, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR (w tym jednostki sektora finansów publicznych),
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR.
   O powierzenie grantu nie mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność gospodarczą, w tym działalność zwolnioną spod rygorów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (wyjątek stanowi Grantobiorca, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła. Może on wykonywać działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej grantobiorcy).

   Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 5 do ogłoszenia.

   Szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD – zostały określone w załączniku nr 6 do ogłoszenia.

   Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia.

   Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru Grantobiorców – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

   Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 24 pkt (spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru Grantobiorców przez Radę Decyzyjną).

   UWAGA: W przypadku równej liczby punktów o miejscu na Liście wybranych Grantobiorców decyduje:
 1. w pierwszej kolejności – wyższy udział kwoty wkładu własnego do wartości kosztów kwalifikowalnych operacji,
 2. w drugiej kolejności - niższa kwota dofinansowania,
 3. w trzeciej kolejności – data i godzina przyjęcia wniosku o powierzenie grantu w Biurze LGD.
   Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność "Dekel do borowiackiej grapy" na lata 2016-2023, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, a także opis kryteriów wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w biurze Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" oraz na stronie internetowej: www.partnerstwo.borytucholskie.pl.

   Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie". Pytania należy kierować na adres email: partnerstwo@borytucholskie.pl lub telefonicznie: (52) 336 12 13.

Załączniki do ogłoszenia:
 1. wzór formularza wniosku o powierzenie grantu;
 2. wzór oświadczenia w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 3. wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu;
 4. wzór formularza umowy o powierzenie grantu;
 5. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
 6. szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD;
 7. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 8. lokalne kryteria wyboru Grantobiorców w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców - Lokalne Kryteria Wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność "Dekel do borowiackiej grapy" na lata 2016-2023.
 9. opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru - załącznik obowiązkowy
 10. katalog maksymalnych stawek dla towarów i usług
 11. wzór oferty cenowej - do fakultatywnego zastosowania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dodane przez: Partnerstwo "Bory Tucholskie"
2018-07-23
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.