Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW z dnia 13 września 2017 roku.

  Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   Nr konkursu LGD: 2/2017.

  Termin składania wniosków: 2. października 2017 – 27. października 2017 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

   Miejsce składania wniosków: Biuro Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie", ul. Murowa 8,89-500 Tuchola.

   Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.
   Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

   Forma wsparcia: refundacja.

   Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

   Inne informacje:
   Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 11 do ogłoszenia.
   Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 12 do ogłoszenia.
   Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 13 do ogłoszenia.
   Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt. - (spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD).
 
   Limit środków w ramach naboru:  1 020 000,00 zł.

   Kwota wsparcia: do 300 000,00 zł.

   Minimalna kwota dofinansowania projektu - 50 000 zł.

   Maksymalny poziom dofinansowania - nie wyższy niż 70% kosztów kwalifikowanych.

   Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność "Dekel do borowiackiej grapy", formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w biurze Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" ul. Murowa 8 w Tucholi oraz na stronie internetowej: www.partnerstwo.borytucholskie.pl.

   Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Partnerstwa. Pytania należy kierować na adres email: lsr@borytucholskie.pl lub telefonicznie: 52 336 12 13.

   Załączniki do ogłoszenia:

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
  1. wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
  2. wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 2z – otwórz
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) wersja 2z - otwórz
 3. Biznesplan
  1. biznesplan (.pdf) – otwórz
  2. biznesplan (.docx) - otwórz
 4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf) - otwórz
 5. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
  1. Oświadczenie (.excel) - otwórz
  2. Oświadczenie (.pdf) - otwórz
 6. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
 7. Wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami
  1. umowa (.pdf) – wersja 5z – otwórz
  2. załączniki do umowy (.pdf) – wersja 5z – otwórz
 8. Wzór formularza wniosku o płatność;
  1. wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
  2. wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 2z – otwórz
 9. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 10. Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia  2.1.2 „Wspomóżka obstojałych interesów, czyli rozwój istniejących przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze LSR” - (.doc) - otwórz
 11. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia - (.doc) - otwórz
 12. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (.doc) - otwórz
 13. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 „Wspomóżka obstojałych interesów, czyli rozwój istniejących przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze LSR” - (.doc) - otwórz„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Dodane przez: Partnerstwo "Bory Tucholskie"
2017-09-13
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.