Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Mikołaj, Piotr, Urban

Miliony dla pozarządówek.

   Piętnaście otwartych konkursów na wykonywaniezadań publicznych samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w 2010roku ogłosił zarząd województwa. Do podziału jest blisko 3,9 mlnzłotych. Wnioski zgłaszać mogą organizacje pozarządowe oraz innepodmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Na składaniewniosków jest czas do połowy stycznia.

   Zachęcam wszystkie organizacjepozarządowe z regionu do startu w ogłoszonych przez nas konkursach.Oferowane przez nas finansowe wsparcie pozwoli zrealizować wieleprzedsięwzięć, z których skorzystają mieszkańcy województwa - powiedział marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr  Całbecki.

   Pierwszyz konkursów, z pulą środków wynoszącą 600 tysięcy złotych, dotyczyupowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, ochrony tradycji idziedzictwa narodowego. Organizacje mogą wnioskować o fundusze m.in. naorganizację przedsięwzięć artystycznych, promocję kultury województwapoza jego granicami oraz projekty związane z Rokiem Chopinowskim.Termin zgłaszania wniosków mija 7 stycznia 2010 roku.
Konkurs nr 1 – „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego” .

   Równieżo 600 tysięcy złotych rywalizować będą autorzy wniosków zgłoszonych dokonkursu drugiego, dotyczącego wydarzeń artystycznych o zasięgumiędzynarodowym i wybitnym znaczeniu dla promocji kultury województwakujawsko-pomorskiego, o rocznym budżecie przedsięwzięciaprzekraczającym 100 tys. zł. Wnioski można zgłaszać do 7 stycznia 2010 roku.
Konkurs nr 2 – „Wydarzenia artystyczne” .

   Przedsięwzięciadotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych, m.in. profilaktykęwśród gimnazjalistów, program wsparcia dla dzieci i rodzin dotkniętychproblemem alkoholowym oraz programy postrehabilitacyjne, wesprzemykwotą 200 tysięcy złotych. Termin zgłaszania wniosków mija 7 stycznia 2010 roku.
Konkurs nr 3 – „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim” .

   Ćwierćmiliona złotych zostanie podzielone między najlepsze projekty dotycząceprzeciwdziałania narkomanii w naszym województwie. Oferenci mogąubiegać się o dofinansowanie m.in. w zakresie programówprofilaktycznych, programów wsparcia dla penitencjariuszy walczących zuzależnieniem oraz dla ich rodzin, a także szkoleń z zakresuprzeciwdziałania narkomanii. 7 stycznia 2010 roku mija termin zgłaszania wniosków.
Konkurs nr 4 – „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim” .

   50tysięcy złotych przeznaczymy na aktywizację środowisk wiejskich wzakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innychuzależnień. Na dofinansowanie mogą liczyć m.in. autorzy programówprofilaktyki uzależnień skierowanych do dzieci i młodzieży z małychśrodowisk wiejskich oraz organizatorzy punktów konsultacyjnych ds.rozwiązywania problemów uzależnień na tych terenach. Termin zgłaszaniawniosków mija 7 stycznia 2010 roku.
Konkurs nr 5 – „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień” .

   Również do 7 stycznia 2010 rokumożna zgłaszać wnioski o wsparcie finansowe w zakresie organizacjiczasu wolnego dzieci i młodzieży: działań mających na celu zapewnienieim aktywnych i twórczych zajęć w czasie wolnym od nauki w trakcie rokuszkolnego oraz wakacji letnich. Pula środków finansowych przeznaczonychna wsparcie projektów wynosi 300 tysięcy złotych.
Konkurs nr 6 – „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży” .

   Kolejne300 tysięcy złotych przeznaczyliśmy dla najlepszych propozycji w ramachkonkursu siódmego, dotyczącego organizacji czasu wolnego dzieci imłodzieży przez organizacje młodzieżowe, którego przedmiotem sądziałania zapewniające dzieciom i młodzieży w czasie wolnym od naukizajęcia o charakterze turystyczno-krajoznawczym, patriotycznym
i kulturalnym. 7 stycznia 2010 roku mija termin zgłaszania wniosków.
Konkurs nr 7 – „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży przez organizacje młodzieżowe” .

   Projektydotyczące integracji międzypokoleniowej, związanej z aktywizacjązawodową osób starszych, zostaną wsparte środkami finansowymiwynoszącymi 100 tysięcy złotych. Oferenci powinni przedstawić planorganizacji zajęć integracyjnych polegających na wymianie wiedzy,doświadczeń i umiejętności między dziećmi i młodzieżą a osobamistarszymi oraz kultywowaniu lokalnej tradycji, dziedzictwa narodowego ipostaw patriotycznych. Wnioski można składać do 7 stycznia 2010 roku.
Konkurs nr 8 – „Integracja międzypokoleniowa związana z aktywizacją społeczną osób starszych”.

   Ćwierćmiliona złotych przeznaczymy na opiekę paliatywną. To pieniądze naróżnego rodzaju działania związane z pomocą dla osób przewlekle chorychi wymagających stałej opieki. Wsparcie zostanie również przeznaczone napomoc dla rodzin tych osób. Termin składania wniosków mija 7 stycznia 2010 roku.
Konkurs nr 9 – „Opieka paliatywna” .

   Czas na złożenie wniosku dotyczącego upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu mija 7 stycznia 2010 roku.Część z puli środków, wynoszącej 600 tysięcy złotych, mogą otrzymaćkluby i stowarzyszenia organizujące imprezy sportowe o zasięgumiędzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym w różnychdyscyplinach sportowych i kategoriach wiekowych.
Konkurs nr 10 – „Upowszechnienie i rozwój kultury fizycznej i sportu” .

   Wspieranie promocji produktów turystycznych to zakres konkursu jedenastego. O 110 tysięcy złotych mogą do 14 stycznia 2010 roku ubiegaćsię autorzy projektów promocyjnych lokalnych produktów turystycznych(kampanie promocyjne, targi turystyczne, tworzenie stron internetowychproduktów).
Konkurs nr 11 – „Wspieranie promocji produktów turystycznych” .

   40tysięcy złotych przeznaczyliśmy na upowszechnianie krajoznawstwa iturystyki: organizowanie imprez o charakterze turystycznym, zasięguogólnopolskim i regionalnym, konkursów krajoznawczych oraz rajdówKujawsko-Pomorskim Szlakiem Fryderyka Chopina. Termin składaniawniosków mija 14 stycznia 2010 roku.
Konkurs nr 12 – „Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki” .

   Ochronai promocja zdrowia to zakres kolejnego konkursu, z pulą środkówwynoszącą 100 tysięcy złotych. Oferenci powinni przedstawić projektydziałań mających na celu promowanie zdrowego trybu życia, zdrowiapsychicznego oraz poprawę jakości życia osób chorych. Wnioski możnaskładać do 7 stycznia 2010 roku.
Konkurs 13 – „Ochrona i promocja zdrowia” .

   Kwotę96 tysięcy złotych podzielimy między organizacje pozarządowe, którezgłoszą najlepsze oferty do konkursu dotyczącego wspomagania ichwłasnego rozwoju. Konkurs, który potrwa do 7 stycznia 2010 roku, obejmuje szkolenia, seminaria i konferencje mające na celu m.in. podniesienie poziomu jakości „ngo-sów”.
Konkurs nr 14 – „Działalność wspomagająca rozwój organizacji pozarządowych” .

   Wramach konkursu „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osóbniepełnosprawnych” wsparte zostaną organizacje pozarządowe prowadzącem.in. zajęcia rehabilitacyjne, szkolenia, warsztaty i poradnictwopsychologiczne dla niepełnosprawnych. Pula środków przeznaczonych nafinansowanie projektów wynosi 300 tysięcy złotych, zaś terminzgłaszania wniosków upływa 7 stycznia 2010 roku.
Konkurs nr 15 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” .

   Szczegółowychinformacji udziela Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z OrganizacjamiPozarządowymi (0-56 62-18-371 lub 0-56 62-18-403) oraz pracownicyposzczególnych departamentów, do których kontakty można znaleźć tutaj .

   Więcej informacji tutaj .

   Wszystkie formularze niezbędne do złożenia wniosku są dostępne tutaj .

   Informacja pochodzi ze stron Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2009-12-15
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.